Dear user,

The device that you are using is too small to show the content.

Please use bigger screen size.

Thank you.

showcase--image

آيين نامه‌ی آموزشی – انضباطی مرکز زبان شید

ويژه‌ی زبان آموزان

آیین نامه

كلیات

آیین نامه ی آموزشی – انضباطی مرکز زبان شید ، مجموعه قوانین داخلی مرکز است كه شرایط شروع ، ادامه ی تحصیل و گذراندن دوره های آموزشی زبان را برای ثبت نام شدگان مشخص می نماید . كلاس های آموزشی شید ، شامل سه بخش كودكان، نوجوانان و بزرگسالان بوده كه سطوح پایه تا پیشرفته را شامل می شود

اهداف

الف - قانون مند كردن فرایند آموزشی و بستر سازی موفقیت زبان آموزان
ب - هماهنگ سازی آموزش زبان با سایر موضوعات آموزشی كه زبان آموز در مدرسه مشغول فراگیری آنهاست . (ویژه ی مدارس)
ج - تصریح شرایط مختلف در دوره های آموزش زبان برای زبان آموز و تعیین راهكارهای لازم
د - آگاه كردن زبان آموز و یا اولیاء ایشان از شرایط فوق الاشاره و معطوف كردن توجه ایشان به قوانین موضوعه ی مرتبط با شرایط مذكور
ه - همراه نمودن زبان آموز و اولیاء ایشان با برنامه های مرکز به منظور نیل به موفقیت بیشتر برای زبان آموز

تعاریف

الف - زبان آموز

به فردی اطلاق می شود كه با ثبت نام در یكی از بخش های كودكان، نوجوانان یا بزرگسالان ، وارد سیستم آموزشی زبان می شود

ب - ترم یا دوره ی آموزشی

شامل ۳۰ ساعت آموزش می باشد كه امتحانات میان ترم و پایان ترم را نیز شامل می شود

ج - ارزشیابی

طبقه بندی زبان آموزان در درجه بندی ۱۰۰ نمره ای توسط آزمونهای میانی و پایانی ترم است كه به شكل شفاهی و كتبی برگزار می شود

د - كارنامه

گزارش مكتوبی است كه به شكل تعریف شده و مشخص ، تمام جزئیات عملكرد زبان آموز را در بر می گیرد . این گزارش شامل وضعیت زبان آموز در مهارتهای زبانی ، نظم كلاسی ، انگیزه ی كاری ، نمره ی فعالیتهای كلاسی و نمرات شفاهی و كتبی میان ترم و پایان ترم می باشد

كارنامه های زبان انگلیسی نه تنها دانش آموزان و اولیای آنها را از وضعیت نمره زبانشان آگاه می سازد بلكه در این كارنامه ها وضعیت زبان آموز در چهار مهارت مهارت اصلی شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن زبان انگلیسی شامل میشود. همچنین وضعیت انضباطی و انگیزه دانش آموزان در این کارنامه ها لحاظ گردیده است

این شش موضوع با چهار كلمه زیر ارزش گذاری می شوند

Excellent عالی

Good خوب

Average متوسط

Poor ضعیف

ه - ناظران آموزشی

گروه ناظران آموزشی از اعضای زیر تشكیل می شود
الف - مدیر مرکز
ب - معاون آموزشی
ج - سوپروایزر
د - مشاور برنامه ریزی

و - تكالیف زبانی

كارهای مكمّلی است كه مدرس از زبان آموز می خواهد در فرصتهای غیر كلاسی انجام دهد و با هدف تقویت یكی از چهار مهارت مهارت اصلی شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن، خواهد بود

ز - دوره تحصیلی

به هر یك از دوره های ابتدایی و متوسطه اطلاق می شود

ح - دوره فشرده

دوره هایی است كه عند اللزوم و به اقتضای وضعیت خاص زبان آموز ، در كنار دوره های عادی طراحی ، تنظیم و اجرا می شود

ط - بخش كودكان، نوجوانان و بزرگسالان

گروه سنی ۳ تا ۱۲ سال در بخش كودكان، ۱۳ تا ۱۹ سال در بخش نوجوانان و به زبان آموزان بالای ۱۹ سال عنوان بزرگسالان اطلاق می شود

مفاد آیین نامه

ماده ۱ - ثبت نام

الف - با تكمیل فرم ثبت نام و امضای آن توسط زبان آموز یا ولی ایشان و ارائه مداركی كه توسط مرکز زبان، تعیین می شود ثبت نام زبان آموز انجام می گردد
ب - زبان آموزان از طریق آزمون تعیین سطح ، طبقه بندی می شوند
ج - این آزمون شامل دو بخش كتبی و شفاهی می باشد

تبصره : زبان آموز می تواند حد اكثر بعد از ۲ جلسه ی اول ترم با نظر معلم و رای گروه ناظران آموزشی زبان تعیین سطح مجدد شده و به كلاس پایین تر یا بالاتر منتقل شود

ماده ۲ - ارزشیابی

١ -زبان آموزان از طریق آزمونهای مقطعی پیشرفت تحصیلی ارزشیابی می شوند و در پایان ترم كارنامه دریافت می كنند .
نمره پایان ترم شامل :
فعالیت های كلاسی :
٣٠ نمره شامل ( انجام تكالیف ( ٤ (
حضور مداوم دانش آموز در كلاس درس (٢(
شركت در فعالیتهای كلاسی (١٠(
رعایت نظم و انضباط كلاسی (٤(
میانگین نمرات امتحانات هفتگی (١٠(
میان ترم ٢٠ نمره : ١٠ نمره امتحان كتبی و ١٠ نمره امتحان شفاهی
پایان ترم ٥٠ نمره : ٢٥ نمره امتحان كتبی و ٢٥ نمره امتحان شفاهی
جمع : ١٠٠ نمره مجموع نمرات یك ترم
٢ -محتوای آزمونها بر اساس مواد آموزشی كلاس و توسط گروه ناظران آموزشی تنظیم می شود
٣ -آزمون شفاهی پایان ترم، توسط مدرسان آن دوره یا با نظر مدیر مرکز ، توسط گروه ناظران و یا مدرسین دیگری انجام می گیرد

ماده ۳ - شرایط قبولی

الف - زبان آموزانی که نمره پایان ترم آنها ( مجموع نمرات )از 70 تا 100 باشد قبول محسوب می شوند
ب - زبان آموزانی که نمره پایان ترم آنها بین 60 تا 69 باشد مشروط محسوب می شوند و زبان آموزانی که نمره ی پایانی آنها پایین تر از نمره 60 باشد مردود محسوب می شوند

تبصره : زبان آموزانی که در گروه مشروط قرار می گیرند به ترم بالاتر ارتقاء پیدا کرده مشروط بر اینکه مجموع نمرات آنها در ترم جدید بالای 80 باشد، در غیر این صورت مردود محسوب می شوند

ماده ۴ - شرایط پذیرش دانش آموزان میان پایه در مدارس

الف - زبان آموزانی كه در میان پایه ی هر دوره ی تحصیلی به مدرسه اضافه می شوند چنانچه پس از انجام تعیین سطح در هیچ یك از سطوح موجود قرار نگیرند می باید در دوره فشرده ی آموزشی شركت نمایند
ب - ثبت نام دانش آموزان یاد شده در مدرسه منوط به پیشرفت آنها در كلاس های تابستانی و پذیرش آنها در یكی از سطوح تعریف شده خواهد بود

ماده ۵ - مقررات انضباطی

الف - زبان آموزان موظف به رعایت مقررات آموزشی و انضباطی مرکز بوده و تعهد می نمایند تمامی آنها را رعایت كنند
ب - چنانچه زبان آموزی از انجام وظایف و تعهدات خود كوتاهی نماید، گروه ناظران آموزشی در خصوص نحوه ی ادامه كار نامبرده تصمیم گیری خواهد نمود
ج - چنانچه زبان آموزی در طول یك ترم بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشد حضور وی در امتحان پایانی منوط به رای گروه ناظران آموزشی می باشد
د - هر ۳ جلسه تأخیر در ورود به كلاسهای زبان از نظر مرکز زبان یك جلسه غیبت محسوب می گردد
ه - چنانچه زبان آموزی در هر یك از نوبت های امتحانی میان ترم یا پایان ترم حضور نیافته باشد نامبرده فقط با رأی گروه ناظران آموزشی زبان می تواند در آزمون مجدد شركت نماید

contact-us--image
instagram--icon

خانه زبان کودک

@sheed_kids
instagram--icon

دپارتمان بزرگسالان

@sheed_centre
instagram--icon

دپارتمان فرانسه

@sheedcentre_french
telegram--icon

کانال تلگرام

@sheedlanguagecentre